home telex ibilbidea telex diskak blog

telex

telex

loturak

telex punk irratian

punk_radio

punk radio

    intro punk radio · generace · novodur · zlata mladez · la la la · zabijaci · strejda emil · lidi deti kanibali · zlaty slavik · reznickej kram · afrika · pobehlice · promeny · mrtvej nosic vody · samy kecy · do prace jde · tovarna na sny · kluci jdou do valky · skejbortova ruzena · outro punk radio ·
punkradio-best_of_1996

punkradio-best of 1996

    intro punk radio · generace · novodur (novodurová) · zlatá mládeº · la la la · zabijáci · strejda emil (novodurová) · lidi, d+ti, kanibali · zlat slavík · neznickej krám · afrika (novodurová) · pob+hlice · prom+ny · mrtvej nosiƒ vody · sam kecy · do práce jde · továrna na sny (novodurová) · kluci, jdou do války · skejdbordová ràºena · outro punk radio ·